بررسی تطبیقی اثر سرمایه فکری بر عملکرد مدیران و کارکنان در موسسات حسابرسی

مطالب دیگر:
🔍پروژه آماده: بررسی فرآیند اسپینینگ یا فلوفرمینگ (Flow Forming)🔍پروژه آماده: فرآيند ماشينکاري الکتروشيميايي (ECM) و پارامترهاي موثر در آن🔍پروژه آماده: کاملترین فایل بررسی جامع انواع فرآیندهای ماشینکاری غیر مرسوم و غیر سنتی🔍پروژه آماده: فرکانس هاي تراهرتز و اصول و مفاهيم بکارگيري فرکانس هاي تراهرتز🔍پروژه آماده: بررسی انواع حسگرها و فشارسنج های پیزوالکتریک🔍پروژه آماده: مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی ميادين و چاه های هوشمند نفتی🔍پروژه آماده: فناوری MEMS و بررسی کاربرد MEMS در فناوری های نوین🔍پروژه آماده: بررسی و کاربرد فلایویل یا چرخ طیار و نحوه کار آن🔍پروژه آماده: بررسی فناوريهاي نوين در صنعت کمک فنر خودرو🔍پروژه آماده: بررسی و کاربرد ارگونومی در طراحی خودرو🔍پروژه آماده: بررسی و کاربرد پلی کاپرولاکتون (PCL) در مهندسی بافت🔍پاورپوینت آماده: کاربرد پلی کاپرولاکتون در مهندسی بافت🔍پروژه آماده: کاربرد تحلیل تشخیص خطی (linear discriminant analysis) در تفکیک گندم از سایر محصولات🔍پاورپوینت آماده: تقویت و بهسازی سازه های بتنی با مصالح FRP مفاهیم و کاربرد🔍پاورپوینت آماده: تکنیک های نورپـــردازی داخلی و خارجی دیمرها دفیوزها منابع نور🔍پاورپوینت آماده: بررسی اثربخشی تجهیزات Overall Equipment Effectiveness (OEE)و شاخص های آن🔍پاورپوینت آماده: بررسی انواع فرآیندهای آبکاری plating🔍پروژه آماده: بررسی انواع مبدلهای حرارتی لاملا🔍پروژه آماده: بررسی روش های کاهش و صرفه جویی انرژی در ساختمان🔍پروژه آماده: بررسی و مدل سازی تخلیه الکتریکی در عایقهای الکتریکی
|630230|lat

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی اثر سرمایه فکری بر عملکرد مدیران و کارکنان در مؤسسات حسابرسی انجام گرفت. روش پژوهش حاضرکه باتوجه به ماهیت، هدف، سؤال‏های تحقیق و وسعت امکانات اجرایی انتخاب‏شده، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلية مدیران و کارکنان شاغل در موسسات حسابرسی استان تهران بوده و تعداد آنها حدود 514 نفر و محدود و معین می باشد، و براساس جدول مورگان تعداد 217 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری این پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس(1998) و عملکرد پاترسون(1970) بود. روش پژوهش حاضر روش توصیفی- همبستگی است. نتایج پژوهش در بررسی فرضیه­ها نشان داد که بین سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه­ای با عملکرد سازمانی کارکنان و مدیران موسسات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که سرمایه فکری با عملکرد حرفه­ای مدیران رابطه مثبت معناداری دارد.

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد، مدیران